top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

​Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://sptech.pl

1. Definicje

 

Administrator – spółka SP Tech Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń:  ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803861, NIP: 9562353955, REGON: 384366404, kapitał zakładowy w wysokości: 185 950 zł.
Adres poczty elektronicznej: biuro@sptech.pl
Adres poczty elektronicznej do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: wojciech@jedrusik.com

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://sptech.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

Pliki Cookies – tzw. “ciasteczka” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer lub nazwę.

2. Dane osobowe

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.2. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2.3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

2.4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na pytania, informacji o nowościach oraz produktach pochodzących od spółki SP Tech Solutions sp. z o.o.

2.5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

2.6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

2.7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2.8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

2.9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Usługa wix.com – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, obsługi Serwisu oraz zawartych w nim formularzy.

 2. Poczta elektroniczna Cyber_Folks – w celu otrzymywania wiadomości z formularza kontaktowego.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazane Administratorowi dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. Wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy/zlecenia w tym zapewniania odpowiedniej jakości świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 2. Dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

 3. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionym interesem Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

 4. Odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy.

 5. Przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

W zależności od celu Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika przez okres:

 1. Niezbędny do prawidłowego wykonania umowy.

 2. Przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 3. Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 4. Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

5. Zasady powierzenia danych osobowych

Powierzone dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w celu właściwej realizacji usług świadczonych przez Administratora. Każdej stronie przetwarzającej dane pisemnie powierzono przetwarzanie danych osobowych, na mocy której ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

6. Przysługujące prawa

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. Dostępu do danych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora oraz o ich kopię (Art. 15 RODO). 

 2. Żądania sprostowania danych (art. 16 RODO).

 3. Usunięcia danych, tzw. bycia zapomnianym (art. 17 RODO).

 4. Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

 5. Przenoszenia danych (art. 20 RODO).

6.2. Przetwarzanie danych Użytkownika na podstawie udzielonej zgody może być zaprzestane w każdym czasie, w sytuacji w której Użytkownik wycofa udzieloną zgodę.

6.3. Użytkownikowi przysługuje także, na bazie art. 13 ust. 2 lit. d RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w p. 1.

7. Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy/zlecenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wykonania umowy/zlecenia.

8. Pliki Cookies w Serwisie

 

8.1. Pliki Cookies - tzw. “ciasteczka” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer lub nazwę.

8.2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.

8.3. Pliki Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

8.4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z Dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dalej „Dyrektywa 2002/58/WE”) oraz implementująca ją do polskiego porządku prawnego ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171 poz. 1800 z późn. zm., dalej „UPT”) oraz Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)., a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego dotyczącymi komunikacji elektronicznej.

8.5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

8.6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies lub całkowicie usunąć zapisane Pliki Cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach użytkowanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.7. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

8.8. Pliki Cookies wykorzystywane są głównie w celach umożliwienia poprawnego funkcjonowania Serwisu, zbierania danych statystycznych oraz w ramach prowadzenia kampanii marketingowych.

8.9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu:

 1. Narzędzia analityczne serwisu Wix.com - w celu analizy statystyk Serwisu.

 2. Narzędzia analityczne Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisu.

 3. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych.

9. Logi serwera

 

9.1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.

9.2. Każde zapytanie skierowane do serwera Serwisu zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

9.3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

9.4. Dane zapisane w logach serwera Serwisu nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

9.5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania danymi.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

 

10.1 Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

10.2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.

10.3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

bottom of page