top of page

POLITYKA 
PRYWATNOŚCI KAMPANII

​Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz ich wykorzystywania w ramach prowadzonej kampanii marketingowej.

1. Definicje

 

Administrator – spółka SP Tech Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń:  ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803861, NIP: 9562353955, REGON: 384366404, kapitał zakładowy w wysokości: 185 950 zł.

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres wojciech@jedrusik.com

Odbiorca – uczestnik prowadzonej przez Administratora kampanii marketingowej

2. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

3. Czas przetwarzania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

4. Źródło danych

 

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

5. Odbiorcy danych

 

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje w ramach naszej kampanii marketingowej zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

6. Uprawnienia

 

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Prawo do skargi

 

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zmiany w Polityce Prywatności Kampanii

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności Kampanii bez konieczności informowania o tym Odbiorcy.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności Kampanii zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności Kampanii.

bottom of page